2012-09-10

Majątek

Majątek Centralnego Ośrodka Informatyki rozumiany jako wartość aktywów (rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi wartość  6.946. tys. zł.