2012-09-24

Akty prawne dotyczące Centralnego Ośrodka Informatyki

Centralny Ośrodek Informatyki działa w szczególności na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 187 tj. ze zm)
  2. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017, poz. 1260 tj. ze zm.)
  3. Innych, niż wymieniona w pkt 2 ustaw regulujących sposób funkcjonowania ewidencji lub rejestrów państwowych, w zakresie zadań realizowanych przez COI.
  4. Statutu nadanego Zarządzeniem Ministra.