2012-09-24

Status prawny

COI jest instytucją gospodarki budżetowej, utworzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 187 tj. ze zm.)

COI działa, w szczególności na podstawie:

1)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2)   ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

3)   innych, niż wymieniona w pkt 2, ustaw regulujących sposób funkcjonowania ewidencji lub rejestrów państwowych, w zakresie zadań realizowanych przez COI;

4)   Statutu COI.