2012-09-24

Zadania

1. COI realizuje zadania w zakresie e-usług, informatyzacji, telekomunikacji i teleinformatyki oraz zarządzania informacją.

 

2.Przedmiotem podstawowej działalności COI jest:

 

1)      odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług, pozwalających na sprawną realizację zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w zakresie prowadzenia centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej „CEP”, oraz centralnej ewidencji kierowców, zwanej dalej „CEK”, obejmujące:

 

a)      wykonywanie czynności materialno-technicznych związanych z udostępnianiem danych z CEP i CEK,

 

b)      obsługa prawna i kancelaryjna na rzecz CEP i CEK w zakresie spraw związanych z przetwarzaniem tych zasobów,

 

c)      świadczenie usług związanych z doradztwem i wsparciem eksperckim w zakresie utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego Centralnych Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK),

 

d)     opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o udostępnianie danych lub informacji ze zbiorów CEP i CEK za pomocą urządzeń teletransmisji danych oraz weryfikacja spełnienia przez te podmioty warunków udostępnienia danych lub informacji za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

 

e)      archiwizacja i brakowanie dokumentów związanych z CEP i CEK, ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych;

 

2)      odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług w zakresie zadań publicznych wynikających z ustaw innych niż ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, regulujących sposób funkcjonowania ewidencji lub rejestrów państwowych innych niż wymienione w pkt 1, a w szczególności wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych: Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz innych, a także Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych;

 

3)      odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług w zakresie utrzymania centrów komputerowych dla systemów informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych lub przewidzianych do prowadzenia przez Ministra oraz zasobów w nich eksploatowanych;

 

4)      odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra i innych podmiotów usług w zakresie tworzenia e-usług, w szczególności dla obywateli i przedsiębiorców;

 

5)      odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług w zakresie utrzymania i rozwoju:

 

a)      platformy obywatel.gov.pl,

 

b)      systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,

 

c)      Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej,

 

d)     strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej;

 

6)      odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług z zakresu informatyzacji, telekomunikacji i teleinformatyki oraz zarządzania informacją, w szczególności w zakresie utrzymania, serwisu, budowy, rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych lub przewidzianych do prowadzenia przez Ministra, w tym systemu teleinformatycznego eDOK, oraz realizacja dostaw i robót budowlanych niezbędnych do wykonywania tych zadań na rzecz Ministra;

 

7)      odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług z obszaru identyfikacji elektronicznej, w szczególności w zakresie obsługi profilu zaufanego ePUAP;

 

8)      odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług związanych z prowadzeniem przez tego Ministra centrum certyfikacji;

 

8a) odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług związanych z realizacją zadań Ministra jako Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

 

9)      odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług audytu, analiz, ekspertyz oraz konsultacji z zakresu informatyzacji;

 

10)  odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług w zakresie promocji, edukacji, badań naukowych i prac rozwojowych związanych z realizacją zadań określonych w ust. 1;

 

11)  odpłatne wykonywanie, na podstawie odrębnych umów, usług związanych z realizacją zadań określonych w ust. 1 na rzecz innych podmiotów, w tym:

 

a)      jednostek administracji publicznej w zakresie:

 

-        utrzymania, serwisu, budowy, rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych i teleinformatycznych,

 

-        usług audytu, analiz, ekspertyz oraz konsultacji z zakresu informatyzacji,

 

 

-        realizacji niezbędnych robót budowlanych i dostaw,

 

-        usług promocji, edukacji oraz badań naukowych i prac rozwojowych,

 

b)      osób trzecich w zakresie:

 

-        wykonywania zadań z zakresu informatyzacji, telekomunikacji i teleinformatyki oraz zarządzania informacją,

 

-        usług audytu, analiz, ekspertyz oraz konsultacji z zakresu informatyzacji,

 

-        usług promocji, edukacji oraz badań naukowych i prac rozwojowych.