2012-09-24

Zadania

1. COI realizuje zadania w zakresie e-usług, informatyzacji, telekomunikacji i teleinformatyki oraz zarządzania informacją.

 

2.Przedmiotem podstawowej działalności COI jest:

 

1)      odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług, pozwalających na sprawną realizację zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w zakresie prowadzenia centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej „CEP”, oraz centralnej ewidencji kierowców, zwanej dalej „CEK”, obejmujące:

 

a)      wykonywanie czynności materialno-technicznych związanych z udostępnianiem danych z CEP i CEK,

 

b)      obsługa prawna i kancelaryjna na rzecz CEP i CEK w zakresie spraw związanych z przetwarzaniem tych zasobów,

 

c)      świadczenie usług związanych z doradztwem i wsparciem eksperckim w zakresie utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego Centralnych Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK),

 

d)     opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o udostępnianie danych lub informacji ze zbiorów CEP i CEK za pomocą urządzeń teletransmisji danych oraz weryfikacja spełnienia przez te podmioty warunków udostępnienia danych lub informacji za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

 

e)      archiwizacja i brakowanie dokumentów związanych z CEP i CEK, ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych;

 

2)      odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług w zakresie zadań publicznych wynikających z ustaw innych niż ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, regulujących sposób funkcjonowania ewidencji lub rejestrów państwowych innych niż wymienione w pkt 1, a w szczególności wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych: Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz innych, a także Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych;

 

3)      odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług w zakresie utrzymania centrów komputerowych dla systemów informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych lub przewidzianych do prowadzenia przez Ministra oraz zasobów w nich eksploatowanych;

 

4)      odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra i innych podmiotów usług w zakresie tworzenia e-usług, w szczególności dla obywateli i przedsiębiorców;

 

5)      odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług w zakresie utrzymania i rozwoju:

 

a)      platformy obywatel.gov.pl,

 

b)      systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,

 

c)      Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej,

 

d)     strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej;

 

6)      odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług z zakresu informatyzacji, telekomunikacji i teleinformatyki oraz zarządzania informacją, w szczególności w zakresie utrzymania, serwisu, budowy, rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych lub przewidzianych do prowadzenia przez Ministra, w tym systemu teleinformatycznego eDOK, oraz realizacja dostaw i robót budowlanych niezbędnych do wykonywania tych zadań na rzecz Ministra;

 

7)      odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług z obszaru identyfikacji elektronicznej, w szczególności w zakresie obsługi profilu zaufanego ePUAP;

 

8)      odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług związanych z prowadzeniem przez tego Ministra centrum certyfikacji;

 

8a) odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług związanych z realizacją zadań Ministra jako Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

 

9)      odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług audytu, analiz, ekspertyz oraz konsultacji z zakresu informatyzacji;

 

10)  odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług w zakresie promocji, edukacji, badań naukowych i prac rozwojowych związanych z realizacją zadań określonych w ust. 1;

 

11)  odpłatne wykonywanie, na podstawie odrębnych umów, usług związanych z realizacją zadań określonych w ust. 1 na rzecz innych podmiotów, w tym:

 

a)      jednostek administracji publicznej w zakresie:

 

-        utrzymania, serwisu, budowy, rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych i teleinformatycznych,

 

-        usług audytu, analiz, ekspertyz oraz konsultacji z zakresu informatyzacji,

 

 

-        realizacji niezbędnych robót budowlanych i dostaw,

 

-        usług promocji, edukacji oraz badań naukowych i prac rozwojowych,

 

b)      osób trzecich w zakresie:

 

-        wykonywania zadań z zakresu informatyzacji, telekomunikacji i teleinformatyki oraz zarządzania informacją,

 

-        usług audytu, analiz, ekspertyz oraz konsultacji z zakresu informatyzacji,

 

-        usług promocji, edukacji oraz badań naukowych i prac rozwojowych. 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się