2012-09-10

Dane ogólne

Centralny Ośrodek Informatyki, zwany dalej „COI” jest instytucją gospodarki budżetowej, utworzoną zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą  „Centralny Ośrodek Informatyki”.
 

Siedzibą COI jest miasto stołeczne Warszawa, ul. Suwak 3
 

Przedmiotem podstawowej działalności COI jest odpłatne wykonywanie usług na rzecz Ministra Spraw Wewnętrznych i innych podmiotów tj. jednostek administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz wykonywanie innych zadań z zakresu informatyki i teleinformatyki na rzecz osób trzecich, na podstawie odrębnych umów.