2016-07-20

Projekty realizowane przez COI

CEPIK 2.0

 

Modernizacja systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców mająca na celu poprawę jakości danych w centralnej bazie. Wdrożenie nowych funkcjonalności związanych z wejściem w życie nowych przepisów prawa. Zakres:

 • Przygotowanie centralnej bazy w nowej architekturze technicznej.
 • Integracja oprogramowania z systemami dziedzinowymi interesariuszy.
 • Przygotowanie migracji produkcyjnej danych z CEPIK 1.0.
 • Dostawa infrastruktury i oprogramowania standardowego.
 • Opracowanie e-Usług dla obywateli i przedsiębiorców.
 • Uruchomienie produkcyjne Systemu.

 

ePUAP/PZ

 

Ułatwienie zakładania obywatelom Profilu Zaufanego z  wykorzystaniem systemów komercyjnych. Poprawa wydajności systemu. Zakres:

 • Wydzielenie Profilu Zaufanego z systemu ePUAP.
 • Integracja ze środkami identyfikacji elektronicznej wykorzystywanych w systemach podmiotów niepublicznych (np. banki).
 • Integracja Profilu Zaufanego z systemami zewnętrznymi (PUE ZUS, CEIDG, ePUAP).
 • Rozwój platformy ePUAP.

 

Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych

 

Podniesienie efektywności pracy użytkowników końcowych, poprawa dostępnych funkcjonalności oraz zapewnienie masowej migracji danych. Zakres:

 • Dostosowania SRP do zmieniających się przepisów prawa.
 • Poprawa ergonomii systemu.
 • Wdrożenie nowych funkcjonalności, proponowanych przez użytkowników końcowych.
 • Przygotowanie narzędzi do masowej migracji danych.
 • Wdrożenie zmian związanych z rozwojem e-usług.

 

Obywatel.gov.pl

 

Zapewnienie dostępu do profesjonalnych i zrozumiałych informacji o sposobie załatwiania usług publicznych, w tym  informacji, która ułatwi ich realizację online. Zakres:

 • Opracowanie, badanie i implementacja kart informacyjnych ułatwiających życie obywatelowi.
 • Przeprowadzanie wielowymiarowych analiz i badań z użytkownikami.
 • Bieżąca aktualizacja treści kart, wynikająca m.in. ze zmian prawnych.

 

Budowa obszaru doradztwa IT

 

Wsparcie doradcze i eksperckie w strategicznych obszarach budowania ePaństwa. Zakres:

 • Udział jako doradca i ekspert IT dla MC w budowaniu Strategii Informatyzacji Państwa.
 • Udział i realizacja dla MC strategicznych projektów.
 • Wsparcie dla MC przy monitorowaniu i nadzorze dla realizacji projektów w zakresie projektów dofinansowanych z budżetu państwa będących pod kontrolą MC.
 • Opiniowanie  jako eksperci przy wnioskach CPPC oraz udział w zespole ekspertów przy KRMC.
 • Udostępnianie e-usług dla obywateli.

 

Węzeł Krajowy

 

Celem projektu jest wdrożenie sprawnie funkcjonującej elektronicznej identyfikacji w Polsce, opartej o powszechnie dostępne, przejrzyste i bezpieczne rozwiązania organizacyjno-techniczne.

 • Projekt ma znaczenie horyzontalne dla rozwoju i realizacji usług online, w których niezbędne jest zapewnienie wspólnej podstawy dla bezpiecznej interakcji elektronicznej między obywatelami, przedsiębiorstwami i organami publicznymi.
 • Planuje się zapewnienie możliwości użycia w usługach online środków identyfikacji elektronicznej wydawanych przez różne podmioty, w tym także już istniejących środków identyfikacji elektronicznej, sprawdzonych w praktyce w usługach online świadczonych przez podmioty prywatne (np. banki, telekomy). Takie podejście może spowodować szybkie pokonanie bariery braku powszechnego dostępu do środków identyfikacji elektronicznej, jak również umożliwi obywatelom korzystanie z tych samych, przyjaznych dla nich sposobów uwierzytelniania w usługach online.
 • Planowane rozwiązanie będzie polegało na zbudowaniu tzw. Krajowego Węzła, który jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym, pośredniczącym w uwierzytelnianiu w krajowych usługach online za pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych przez różne podmioty w ramach systemów identyfikacji elektronicznej.

 

mDokumenty

 

System mDokumenty składać się będzie z dwóch podstawowych elementów:

 • e-usługi dla obywateli na portalu obywatel.gov.pl (docelowo na portalu GOV.PL).
 • Aplikacji dostępowej WWW dla urzędników legitymujących obywateli.

e-usługa dla obywatela pozwoli:

 • Aktywować/dezaktywować usługę mDokumenty.
 • Przeglądać dotychczasową historię wyświetleń Dowodu Osobistego przez urzędników.

Aplikacja dostępowa WWW dla urzędnika pozwoli:

 • Sprawdzić, po wpisaniu do aplikacji numeru PESEL lub telefonu podanego ustnie przez obywatela, czy obywatel aktywował usługę mDokumenty.
 • Wysłać na telefon komórkowy obywatela SMS z kodem autoryzacyjnym dla pojedynczej operacji legitymowania.

 • Po ustnym przekazaniu przez obywatela kodu autoryzacyjnego z SMS i wpisaniu go przez urzędnika do aplikacji, pobrać i wyświetlić w aplikacji aktualne dane Dowodu Osobistego legitymowanego obywatela.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się