2016-07-20

Projekty realizowane przez COI

CEPIK 2.0

 

Modernizacja systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców mająca na celu poprawę jakości danych w centralnej bazie. Wdrożenie nowych funkcjonalności związanych z wejściem w życie nowych przepisów prawa. Zakres:

 • Przygotowanie centralnej bazy w nowej architekturze technicznej.
 • Integracja oprogramowania z systemami dziedzinowymi interesariuszy.
 • Przygotowanie migracji produkcyjnej danych z CEPIK 1.0.
 • Dostawa infrastruktury i oprogramowania standardowego.
 • Opracowanie e-Usług dla obywateli i przedsiębiorców.
 • Uruchomienie produkcyjne Systemu.

 

ePUAP/PZ

 

Ułatwienie zakładania obywatelom Profilu Zaufanego z  wykorzystaniem systemów komercyjnych. Poprawa wydajności systemu. Zakres:

 • Wydzielenie Profilu Zaufanego z systemu ePUAP.
 • Integracja ze środkami identyfikacji elektronicznej wykorzystywanych w systemach podmiotów niepublicznych (np. banki).
 • Integracja Profilu Zaufanego z systemami zewnętrznymi (PUE ZUS, CEIDG, ePUAP).
 • Rozwój platformy ePUAP.

 

Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych

 

Podniesienie efektywności pracy użytkowników końcowych, poprawa dostępnych funkcjonalności oraz zapewnienie masowej migracji danych. Zakres:

 • Dostosowania SRP do zmieniających się przepisów prawa.
 • Poprawa ergonomii systemu.
 • Wdrożenie nowych funkcjonalności, proponowanych przez użytkowników końcowych.
 • Przygotowanie narzędzi do masowej migracji danych.
 • Wdrożenie zmian związanych z rozwojem e-usług.

 

Obywatel.gov.pl

 

Zapewnienie dostępu do profesjonalnych i zrozumiałych informacji o sposobie załatwiania usług publicznych, w tym  informacji, która ułatwi ich realizację online. Zakres:

 • Opracowanie, badanie i implementacja kart informacyjnych ułatwiających życie obywatelowi.
 • Przeprowadzanie wielowymiarowych analiz i badań z użytkownikami.
 • Bieżąca aktualizacja treści kart, wynikająca m.in. ze zmian prawnych.

 

Budowa obszaru doradztwa IT

 

Wsparcie doradcze i eksperckie w strategicznych obszarach budowania ePaństwa. Zakres:

 • Udział jako doradca i ekspert IT dla MC w budowaniu Strategii Informatyzacji Państwa.
 • Udział i realizacja dla MC strategicznych projektów.
 • Wsparcie dla MC przy monitorowaniu i nadzorze dla realizacji projektów w zakresie projektów dofinansowanych z budżetu państwa będących pod kontrolą MC.
 • Opiniowanie  jako eksperci przy wnioskach CPPC oraz udział w zespole ekspertów przy KRMC.
 • Udostępnianie e-usług dla obywateli.

 

Węzeł Krajowy

 

Celem projektu jest wdrożenie sprawnie funkcjonującej elektronicznej identyfikacji w Polsce, opartej o powszechnie dostępne, przejrzyste i bezpieczne rozwiązania organizacyjno-techniczne.

 • Projekt ma znaczenie horyzontalne dla rozwoju i realizacji usług online, w których niezbędne jest zapewnienie wspólnej podstawy dla bezpiecznej interakcji elektronicznej między obywatelami, przedsiębiorstwami i organami publicznymi.
 • Planuje się zapewnienie możliwości użycia w usługach online środków identyfikacji elektronicznej wydawanych przez różne podmioty, w tym także już istniejących środków identyfikacji elektronicznej, sprawdzonych w praktyce w usługach online świadczonych przez podmioty prywatne (np. banki, telekomy). Takie podejście może spowodować szybkie pokonanie bariery braku powszechnego dostępu do środków identyfikacji elektronicznej, jak również umożliwi obywatelom korzystanie z tych samych, przyjaznych dla nich sposobów uwierzytelniania w usługach online.
 • Planowane rozwiązanie będzie polegało na zbudowaniu tzw. Krajowego Węzła, który jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym, pośredniczącym w uwierzytelnianiu w krajowych usługach online za pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych przez różne podmioty w ramach systemów identyfikacji elektronicznej.

 

mDokumenty

 

System mDokumenty składać się będzie z dwóch podstawowych elementów:

 • e-usługi dla obywateli na portalu obywatel.gov.pl (docelowo na portalu GOV.PL).
 • Aplikacji dostępowej WWW dla urzędników legitymujących obywateli.

e-usługa dla obywatela pozwoli:

 • Aktywować/dezaktywować usługę mDokumenty.
 • Przeglądać dotychczasową historię wyświetleń Dowodu Osobistego przez urzędników.

Aplikacja dostępowa WWW dla urzędnika pozwoli:

 • Sprawdzić, po wpisaniu do aplikacji numeru PESEL lub telefonu podanego ustnie przez obywatela, czy obywatel aktywował usługę mDokumenty.
 • Wysłać na telefon komórkowy obywatela SMS z kodem autoryzacyjnym dla pojedynczej operacji legitymowania.

 • Po ustnym przekazaniu przez obywatela kodu autoryzacyjnego z SMS i wpisaniu go przez urzędnika do aplikacji, pobrać i wyświetlić w aplikacji aktualne dane Dowodu Osobistego legitymowanego obywatela.