2016-07-20

Projekty realizowane przez COI

Rozwój SRP

Celem projektu jest podniesienie efektywności pracy urzędników, poprawa dostępnych funkcjonalności oraz zapewnienie masowej migracji danych. System Rejestrów państwowych to także darmowe usługi online, dzięki którym zdalnie można sprawdzić swoje dane zgromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych i bazie PESEL oraz dowiedzieć się dlaczego dowód osobisty został unieważniony i kiedy nowy dokument będzie gotowy do odbioru.

RDP (Rejestr Danych Paszportowych), to nowy rejestr, który ma na celu usprawnienie procesu wnioskowania o paszport dzięki rezygnacji z wniosku papierowego. System będzie zintegrowany z rejestrem PESEL, dzięki czemu dane osobowe będą spójne i aktualne. Termin oddania RDP do użytkowania planowany jest na pierwszy kwartał 2021 roku.

RDK (Rejestr Danych Kontaktowych) to łatwa komunikacja urzędników z obywatelami. Dzięki niej urzędnicy z wyprzedzeniem mogą poinformować obywatel m.in. o:

 • kończącym się terminie ważności paszportu, czy dowodu osobistego
 • przysługujących obywatelowi świadczeniach
 • zbliżającym się terminie obowiązkowego badania technicznego pojazdu

Dostęp do rejestru mają jedynie uprawnieni i przeszkoleni urzędnicy.

Rozwój CEPiK

W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) gromadzone są dane o wszystkich pojazdach oraz uprawnieniach do ich kierowania. System zapisuje i przetwarza online dane z wydziałów komunikacji, dane o badaniach technicznych czy wyniki kontroli drogowych, system regularnie zasilany jest też danymi o polisach OC dla pojazdów. Dzięki usłudze, można sprawdzić ilość swoich punktów karnych, historię pojazdu przed jego zakupem, czy wreszcie zweryfikować termin kolejnego badania technicznego czy daty ważności polisy OC w usłudze Mój Pojazd.

 

W RAMACH PROJEKTU CEPIK 2.0 UDOSTĘPNIONO M.IN. NASTĘPUJĄCE FUNKCJONALNOŚCI:

 • Jazda bez Dowodu rejestracyjnego i polisy OC
 • Panel „Mój pojazd”
 • Usługa „Sprawdź swoje punkty karne”
 • Bezpieczny autobus
 • Historia pojazdu
 • Uszczelnienie systemu kontroli technicznej pojazdu

eDowód 2.0

E-dowód to bezpieczne i powszechnie dostępne narzędzie do komunikacji elektronicznej obywateli z administracją. Za jego pomocą można:

 • Potwierdzać tożsamość online
 • Składać podpis elektroniczny
 • Potwierdzać obecność posiadacza dowodu osobistego
 • W przyszłości przekraczać granice przez automatyczne bramki na lotniskach w UE
 • Zdalnie sprawdzić czy dowód osobisty jest ważny

Wydawanie nowych dowodów rozpoczęło się w marcu 2019 r. E-dowód może być wydany przed upływem terminu ważności dokumentu na wniosek zainteresowanego.

eUsługi

Polacy mogą korzystać z setek różnych eUsług publicznych. Za ich pośrednictwem mogą załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Wszystkie eUsługi dostępne są na stronie gov.pl w wygodnym podziale na:

 • Usługi dla obywatela
 • Usługi dla przedsiębiorcy
 • Usługi dla urzędnika

Z eUsług korzystać może każdy, kto może potwierdzić swoją tożsamość w Internecie.

Wspólna Infrastruktura Państwa

Program WIIP odpowiada za podniesienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych podmiotów administracji publicznej oraz optymalizację kosztów utrzymania tych systemów poprzez dostarczanie nowoczesnych i optymalnych kosztowo technologii informatycznych.Taki sposób funkcjonowania administracji publicznej pozwoli na ustalenie priorytetów w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa, kompleksowych planów migracji, a także zrównoważeniu wykorzystania rozwiązań chmurowych.

Katalogi Administracji Publicznej

Celem projektu jest usprawnienie działania procesów back-office wspierających zintegrowaną informatyzację kraju w zakresie budowy e-usług publicznych w odpowiedzi na problemy obywateli i administracji. Projekt pozwala na skrócenie czasu i obniżenie kosztów załatwiania spraw urzędowych, ujednolicone sposobu realizacji usług, a także przyspieszenie procesu wdrażania usług elektronicznych oraz zarządzania usługami publicznymi.

eDoręczenia

Celem projektu jest bezpieczna i przyjazna usługa oferująca komunikację obywatela z podmiotami publicznymi. Dzięki temu sprawy, które dotychczas realizowano w urzędach, można załatwiać zdalnie z poziomu komputera lub urządzenia mobilnego. Usługa działa przez 7 dni w tygodniu przez cały rok oraz zapewnia natychmiastowe dowody doręczenia dokumentów elektronicznych.

Węzeł Krajowy

Węzeł krajowy to projekt elektronicznego systemu identyfikacji, którego celem jest ułatwienie załatwiania spraw urzędowych obywatelom, a także upowszechnienie usług cyfrowych. Zbiera wszystkie najważniejsze usługi elektroniczne w jednym systemie, pozwala w prosty i bezpieczny sposób logować się do usług w różnych serwisach publicznych i potwierdzać tożsamość online.

Mobile Connect

Mobile Connect pozwala na uwierzytelnianie i autoryzację obywateli w systemach administracji publicznej za pomocą telefonu komórkowego. Dzięki temu rozwiązaniu, obywatel za pośrednictwem swojej komórki może uzyskać dostęp do e-usług i załatwić sprawę urzędową bez wychodzenia z domu.

Service Desk

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za wsparcie obywateli w zakresie działania aplikacji informatycznych oraz usuwania problemów systemowych. Service Desk COI wspiera m.in. takie projekty jak:

 • Obsługa Profili Zufanych
 • Obsługa ePUAP
 • Potwierdzanie Tymczasowych Profili Zaufanych

W dobie koronawirusa service desk wspierał również infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia.

POPC Wsparcie

Celem projektu jest wsparcie instytucji w pozyskiwaniu środków unijnych, realizacji projektów informatycznych finansowanych z II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) poprzez:

 • zwiększenie efektywności pozyskiwania środków finansowych,
 • skrócenie procesu przygotowania dokumentów o dofinansowanie,
 • zoptymalizowanie zakresu i kosztów projektów,
 • zwiększenie efektywności rozliczania,
 • podniesienie dojrzałości projektową zespołów.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..